اقتصاد

آگاهی طبقاتی از نظر لوکاچ

بنظر گئورگ لوکاچ برای از بین رفتن آگاهی کاذب و اعتقاد به جبر تاریخی، تنها راه حل ایجاد "آگاهی طبقاتی" واقعی در طبقه پرولتاریا می باشد. این آگاهی هم فقط از طریق خودآگاهی انتقادی و برخورداری ازتوان تامل در اثرات ایدئولوژیک سرمایه داری امکان پذیر است.

دستگاه ایدئولوژیک دولت (ISA)

نظر لوئی آلتوسر درباره مکانیزم هایی که دولت برای مشروعیت بخشی افعال خود برای اعمال قدرت در جامعه بکار می بندد. (Ideological State Apparatus)

آیا فقر یک انتخاب است؟

تحلیل علل ساختاری فقر و نقد روانشناسی موفقیت
ویژه

بررسی تحولات فرهنگ کار در ایران

در یکصد سال اخیر، تغییرات سیاسی فرهنگی اجتماعی و صنعتی زیادی در ایران رخ داده است که زمینه های متعددی از جمه فرهنگ و اخلاق کار را تحت تاثیر خود قرار داده اند. این موضوع از ابعاد مختلف جالب توجه بوده و قابل بررسی است.

تولید یا مصرف؟ اقتصاد یا سبک زندگی؟

هیچکدام از عوامل "اقتصاد" و" سبک های زندگی" تنها عامل تاثیرگذار در مناسبات اصلی جامعه نیستند بلکه این هردو نیروهایی تعیین کننده هستند.

شما دختر یازده ساله دارید؟

تجاوز شش مرد به یک کودک کار یازده ساله

شیء وارگی کالا و راز آن

ويژگي رازآلود شكل كالا در اين است كه خصلت اجتماعي كار را برای انسان به صورت صفات عینی محصولات و خواص اجتماعي ذاتي خود اين اشياء منعكس ميکند و رابطه توليدكننده با كار را بصورت يك رابطه اجتماعي خارج از آنها و مابين خود اشياء نمايش مي­دهد.

فرادست پژوهی

برداشتی کوتاه از مقاله لورا نیدر با عنوان "مردم شناسی و چشم انداز فرادست پژوهی"

کرونا و کمرنگ شدن مرزها

جهان در بزرگترین قرنطینه تاریخ خود فهمیده است سوپی که شخصی در جنوب چین می خورد به همه افراد بشر ربط دارد.
ویژه کرونا

لکلاو و موفه، هژمونی، سوسیالیسم

لکلاو و موفه قصد دارند مارکسیسم و سوسیالیسم را از نو بخوانند. چراکه معتقدند سنت چپ نتوانسته است زنجیره ای فراگیر از نیروهای فرودست جامعه را دارک ببیند و بدیلی توانمند بیاورد و بنیانش سست شده است.

ما را دنبال کنید: