هنر و ادبیات

درباره انیمیشن روح (Soul 2020)

این انیمیشن به خوبی ابعاد اضطراب های اگزیستانسیال انسان را ترسیم کرده است. به مرگ، تنهایی، بی معنایی زندگی، و آزادی در لحظه های مختلف پرداخته است. در این میان بیش از همه به بحران معنا توجه کرده است. به خلسه نگاه دوگانه ای دارد. خلسه هم پل بین مادیت و معنویت و هم وسیله ای برای عمق بخشیدن به زندگی است.

About "Soul" (animation 2020)

this animation has well depicted the dimensions of human existential anxiety. It deals with death, loneliness, the meaninglessness of life, and freedom in different moments. While, it has paid more attention to the crisis of life’s meaning.

از اثر تا متن

از اثر تا متن، عنوان یکی از آثار بارت است که به شرح و توضیح متن در تقابل با اثر می پردازد. بارت در ابتدای مقاله خود، به این نکته اشاره می کند که طی سال های گذشته تغییری در تصور ما از اثر و زبان ایجاد شده که این تغییر نتیجه تلاقی علومی از جمله انسان شناسی، زبان شناسی، مارکسیسم و روانکاوی بوده است.

اسطوره در زمانه حاضر

رولان بارت در مقاله اسطوره در زمان حاضر معتقد است اسطوره پیام است. نوعى شکل است. براى اسطوره محدودیتهاى شکلى وجود دارد نه محدودیتهاى جوهرى.

بررسی ساختاری اسطوره اشتراوس

اشتراوس برای بیان اسطوره به سمت ساختار زبان می رود و می گوید اسطوره زبان است، برای شناخت باید آنرا باز گفت چرا که اسطوره از مقوله ی زبان و بخشی از گفتار آدمی است. اسطوره زبان است اما زبانی که حیطه آن در سطح برتری است و معنای آن از شالوده زبانی خود جدا می شود و فراتر می رود.

چرخش زبانی

تحلیل ویتگنشتاین درباره اینکه زبان چگونه دنیای بیرون از ذهن را بازنمایی می کند.

سرکوب احساس

در این که در جامعه امروز خشونت بالاست شکی نیست. اما نکته اینجاست که القای اینکه "چون جامعه خشن است، پس عاطفی نباش"، خود به خشونت بیشتر منجر می‌شود. هدف من این است که این خشونت پنهان و طبیعی جلوه دادن "واقعیت خشن جامعه" را بدیهی زدایی کنم.

شعر به مثابه ارتباط میان فرهنگی

شعر به عنوان یکی از مهم¬ترین شاخص¬های فرهنگ، در ارتباطات فرهنگی نقش بسزایی داشته است. گاه در پی تعارض فرهنگی و گاه در پی همدلی و تماس فرهنگی بوده.

زندگی از درون قاشق

یک توصیف فربه

گفتمان

تحلیل گفتمان برخلاف زبانشناسی صوری ، ساختار را با توجه به کلیت متن، تعریف میکند نه بر مبنای واحدهای کوچک سازنده متن نوشتار.

لیوتار و پست مدرنیسم

وضعیت پست مدرن، استدلال می کند که ماهیت و موقعیت دانش تغییر یافته است. عصر صنعتی – که با تولید انبوه، پژوهش علمی و ایده آل های روشنگری عقلانیت و پیشرفت مشخص می شود- به پایان رسیده است. ما هم اینک در وضعیت جدیدی زندگی می کنیم که لیوتار آن را پست مدرن می نامد.

نشانه، دال، مدلول

آنچه را ما امروزه ساختار گرایی می نامیم در اصل برگرفته از زبانشناسی است. بخش‌هاي مهم اين اصول برگرفته از آراي سه تن از نظریه پردازان است سوسوز ، رولان و لوی اشتروس است...

ما را دنبال کنید: