اصالت
جامعه و فرهنگ

اصالت چیست؟ اصیل کیست؟

بسیاری ادعای اصالت دارند. معمولا هر کس آن را بر مبنای داشته‌هایش و به گونه‌ای تعریف می‌کند که خود در دایره تعریف بگنجد. در ضمن مشخص می‌شود که اصالت بار ارزشی مثبتی در عرف جامعه دارد. روان‌شناسان امروز توصیه می‌کنند رفتار اصیل داشته باشید. بحث‌های مختلفی با این عنوان یا مفهوم یا عنوان‌های دیگر، همچون یکپارچگی شخصیت و غیره مطرح می‌شود. شاید در جامعه‌ای که دچار بدترین آسیب‌های اقتصادی و فرهنگی است، پرداختن به موضوع «اصالت»، در نگاه اول، نیاز مبرم به نظر نرسد. ولی در ادامه بحث و پرداختن به ریشه‌های آن، اشاره خواهم کرد که چرا اصالت نیاز امروز ماست. در این متن به ارتباط اصالت با صداقت، نقاب، شجاعت، ریشه دار بودن، ثروت، قدمت، خانواده، نژاد و خودشناسی پرداخته می شود. نگاه من به این مقوله غیر ارزش‌گذارانه خواهد بود.