اصالت
جامعه و فرهنگ

اصالت چیست؟ اصیل کیست؟

بسیاری ادعای اصالت دارند. معمولا هر کس آن را بر مبنای داشته‌هایش و به گونه‌ای تعریف می‌کند که خود در دایره تعریف بگنجد. در ضمن مشخص می‌شود که اصالت بار ارزشی مثبتی در عرف جامعه دارد. روان‌شناسان امروز توصیه می‌کنند رفتار اصیل داشته باشید. بحث‌های مختلفی با این عنوان یا مفهوم یا عنوان‌های دیگر، همچون یکپارچگی شخصیت و غیره مطرح می‌شود. شاید در جامعه‌ای که دچار بدترین آسیب‌های اقتصادی و فرهنگی است، پرداختن به موضوع «اصالت»، در نگاه اول، نیاز مبرم به نظر نرسد. ولی در ادامه بحث و پرداختن به ریشه‌های آن، اشاره خواهم کرد که چرا اصالت نیاز امروز ماست. در این متن به ارتباط اصالت با صداقت، نقاب، شجاعت، ریشه دار بودن، ثروت، قدمت، خانواده، نژاد و خودشناسی پرداخته می شود. نگاه من به این مقوله غیر ارزش‌گذارانه خواهد بود.

وزیر تنهایی
جامعه و فرهنگ

Minister of Loneliness

Japan is the second country to have a “Minister of loneliness” in the goverment. The United Kingdom did this three years ago. What got us here? At first glance, we can be pleased that the government cares so much about the situation of its citizens. It is even possible to predict that we will see the Minister of Love, Minister of Peace, the Minister of Friendship, the Minister of Kindness and the like in the future. But the situation is not so simple and good. When the Minister of Loneliness comes, it means that Ministers of Economy, Welfare, Labor, Health, Education and beyond, the whole government, and even more, the world system has not done its job properly. This means that human beings are not well.

وزیر تنهایی
جامعه و فرهنگ

وزیر تنهایی

ژاپن دومین کشوری است که در کابینه دولت، “وزیر تنهایی” منصوب کرده است. سه سال پیش انگلستان اقدام به این کار کرد. چه شد که به اینجا رسیدیم؟ در نگاه اول می توان خوشنود بود که دولت‌ها تا این حد مراقب وضعیت شهروندان خود هستند. حتی می توان پیش بینی کرد که وزیر صلح، وزیر دوستی، وزیر مهربانی و امثالهم را در آینده ببینیم. اما وضعیت به این سادگی و خوبی نیست. وقتی وزیر تنهایی می آید یعنی وزرای اقتصاد، رفاه، کار، سلامت، آموزش و فراتر از آن، کل دولت، و بازهم فراتر، یعنی نظام جهان کار خود را درست انجام نداده است. این یعنی حال بشر خوب نیست.