خلاصه مقاله چالش های مطالعات فرهنگی در ایران و افق های پیش رو tardidgah.com
جامعه و فرهنگ

خلاصه مقاله «چالش های انجام مطالعات فرهنگی در ایران و افق های پیش رو»

نوشته عبّاس کاظمی، محبوبه حاج حسینی، ۱۵/۱/۱۳۹۴ تلخیص: محسن فرمانی، آذر۹۴ این مقاله از طریق دو مصاحبه گروهی با فارغ التّحصیلان سه دانشگاه علّامه، تهران و علم و فرهنگ و […]